Contact

Klooster Mariënhage
Augustijnendreef 15
5611 CS Eindhoven
(040) 244 95 15

Contactpersoon:

Joost Koopmans o.s.a.
joost.koopmans@online.nl

Meer informatie...

 

Werkgroepen

Werkgroep Augustijnenkerk

Op 28 juni 2012 kwam voor de eerste keer de ‘werkgroep Augustijnenkerk’ in vergadering bijeen om over een herstart, c.q. doorstart van de Paterskerk te adviseren. De werkgroep is op initiatief van de Augustijnen van Mariënhage bijeengeroepen  vanwege een scheiding der geesten binnen de Stadsparochie. Opdracht aan de werkgroep is om de toekomstmogelijkheden van de Augustijnenkerk in beeld te brengen. Pater Joost Koopmans o.s.a. is door het provincialaat gevraagd om hierbij te fungeren als nieuwe rector en coördinator van dit proces. De leden van de werkgroep bestaan naast Joost Koopmans uit nog drie andere Augustijnen. De overige zes leden zijn uitgenodigd vanwege hun betrokkenheid bij de Paterskerk en/of hun specifieke deskundigheid.

Om de opdracht gestructureerd aan te pakken zijn door de werkgroep drie commissies ingesteld die ieder een aspect hiervan gaan onderzoeken en met voorstellen zullen komen. Het gaat hierbij om een beheerscommissie, de liturgiecommissie en een commissie public-relations (PR). De voorstellen van deze commissies worden voorgelegd aan de ‘werkgroep Augustijnenkerk’ die hierover zullen adviseren. De formele beslissingsbevoegdheid ligt bij het Provincialaat van de Nederlandse Provincie van Orde der Augustijnen.

n.b.

Hoewel de kerk in de ‘volksmond’ bekend staat als de ‘Paterskerk’ spreken we in het vervolg over de ‘Augustijnenkerk’, omdat de kerk deel uitmaakt van de Augustijnse gemeenschap van het klooster Mariënhage.

De Beheerscommissie

De Beheerscommissie heeft als taak de infrastructuur te bouwen en te onderhouden die nodig is om het zelfstandig functioneren van de Augustijnenkerk mogelijk te maken. De leden van deze commissie zullen in adviserende zin fungeren als een soort dagelijks bestuur van de Augustijnenkerk.

Ook hier  berust de formele eindverantwoordelijkheid bij het Provincialaat van de Nederlandse Provincie van de Orde der Augustijnen. Naast het zorgdragen van voldoende financiële middelen ziet de commissie het als haar taak om groepen mensen te werven en te stimuleren voor een veelheid van taken: kosters, acolieten, lectoren, kerkversierders, schoonmakers, samenstellers van liturgieboekjes, mensen die zorgdragen voor de koffievoorziening, personen die het openen en sluiten van de kerk regelen, mensen voor vieringen van uitvaarten en huwelijken, vrijwilligers voor ziekenbezoek en mensen die evenementen willen en kunnen organiseren.

Liturgiecommissie

In eerste instantie ziet deze commissie zich als taak gesteld om de zondagse vieringen zodanig vorm en inhoud  te geven, dat de geloofsgemeenschap zich thuis voelt en geïnspireerd raakt door de viering van de liturgie. De leden van de commissie richten zich hierbij niet alleen op de trouwe bezoekers, maar willen ook uitnodigend zijn naar mensen die op zoek zijn naar een levende gemeenschap. Vanuit een geest van vriendschap, gastvrijheid en gemeenschap willen we een plaats zijn voor mensen die op zoek zijn naar spiritualiteit en gemeenschapszin in de geest van Augustinus.

In eerste instantie zal de commissie met voorstellen komen voor een format voor de zondagsliturgie.

Naast de rector Joost Koopmans hebben nog zeven andere Augustijnen toegezegd om voor te gaan bij de zondagse eucharistievieringen (zie onder rubriek vieringen ‘voorgangers’).

Commissie Public Relations

Omdat de Augustijnenkerk geen parochiekerk is maar een kloosterkerk ziet de commissie het als haar taak om iedereen te berichten dat er midden in het hart van Eindhoven een vindplaats is van eigentijds geloven. Naast contacten met de plaatselijke pers is er inmiddels een folder ontworpen met relevante informatie voor bezoekers en passanten (de folders liggen achter in de kerk). Ook zal er iedere maand een Kerk-Krant worden samengesteld, waarin de actuele gang van zaken zal worden gepubliceerd. Per 1 januari 2013 is er eveneens een website online gegaan, waarin de leden van de geloofsgemeenschap niet alleen informatie kunnen vinden over de activiteiten in de Augustijnenkerk, maar tevens informatie over de Augustijnen in Nederland.

Medewerkers Liturgie en Beheer

Deze groep bestaat uit kosters, acolieten, lectoren, koren, dirigent, organist en samenstellers van liturgieboekjes. Daarnaast zijn er vele vrijwilligers die zorgen voor het beheer van de kerk: we noemen o.a. schoonmakers, kerkversierders, mensen die zorgdragen voor de koffievoorziening, personen die het openen en sluiten regelen van de kerk en assistentie verlenen bij uitvaarten en huwelijksdiensten.

Verder noemen we de vrijwilligers voor ziekenbezoek en mensen die evenementen willen en kunnen organiseren (bijvoorbeeld tentoonstellingen en concerten). Deze groep wordt aangestuurd door de beheerscommissie en de liturgiecommissie met als coördinator en aanspreekpunt  pater Joost Koopmans o.s.a.